Contact


86-27-59003715

General Information: info@elecachina.com
Technical Support: tech@elecachina.com

No. 12, the 5th Jiang Jun Road, Dong-Xi Lake District, Wuhan, China, Post code: 430023